• Историјат


Историјски осврт на бригу о старима у насељеним местима Мол и Ада


Почеци о институционалној бризи о старима и немоћнима датирају се од краја деветнаестог века. У другом тому монографије жупаније Бач-Бодрог издат у Сомбору 1896 године на страни 551, става 3. забележено у којим местима посоји убоги дом, овако: "Szegényház van: Új-Futakon, Ó-Futakon, Adán, Moholon, B.-Almáson, Bajmokon, Ó-Moraviczán, Pacséron, Hódságon, Topolyán, Béreghen, Felső Szt.-Ivánon" (Називи наведених насеља на српском језику из овог цитата: Új-Futak, Ó-Futak = Футог, Ada = Ада, Mohol = Мол, Bácsalmás, истоимено место сада у Републици Мађарској, Bajmok = Бајмок, Ó-Moravica = Стара Моравица, Pacsér = Пачир, Hódság = Оџаци, Topolya = Бачка Топола, Béregh = Бачки Брег, Felső Szt.-Iván, истоимено место сада у Републици Мађарској ).

Установа мора да је основана раније, али документа о оснивању нисмо пронашли. Према казивању грађана Мола ова установа је била на углу садашњих улица Југословенеске Народне Армије и Масарикове са јужне стране на месту објета обданишта предшколске установе ''Чика Јова Змај'' и гостионе ''Орловача''. Установа на овој локацији је радила до 1939 године, када је пресељена на садашњу локацију.На месту дела садашње локације усанове почетком 1920 године била је јама дубока скоро 2 метра због тога што су одавде носили земљу приликом изградње регионалног пута Нови Сад – Суботица – Сегедин.Око 1925 године ову парцелу је купио молски зидар Коста Чурчић који је јаму напунио са песком и иловачом. На овој парцели је изградио са стране улице ЈНА 5х5 м2 породичну стамбену зграду који се сатојио од собе , кухиње, шпајза и ходника, а са стране улице Иво Лоле Рибара такође једну породичну стамбену зграду.Локална самоуправа у Молу 1936 године откупила је ове објекте за потребе убогог дома, а с обзиром да је власник зграде био зидар по налогу локалне самоуправе преуредио је за нове потребе. Након преуређења и опремања уселили су корисници са напред споменуте локације, где је установа функционисала до 1946 године.

За време функционисања убогог дома руководио је домар именован од стране надлежних органа локалне самоуправе.Домари су били: од 1920-1935 године Линцмајер Ђерђ (1884-1961), од 1935-1939 године Давид Петер – Бућо (1900-1988), од 1939-1946 године Цирок Пирошка, рођена Мац (1900-1976).

О раду домара сведочи и записник вођен на седници Скупштине локалне самоуправе Мола од 12.06.1920 године ( XИВ. Књига стр.451 и 457) у који се наводи молба, расправљање и одлучивање о молби Линцмајер Ђерђа под тачком 11. дневног реда: '' 11. Молба Ђорђа Линдмајера подуз. Убогог дома, гледе повишења плате бр. 1798/1920, Бр. 45-1920/1798 Подузимачу убогог дома повишица исхране. Бележник чита молбу Ђорђа Линдмајера подузимача опћинског дома у нај моли, да с обзиром на данашњу превелику скупоћу, досадашња одређена такса за исхрану по особи од 5 круне 20 филера према данашњој скупоћи на дневно по свакој особи на 8 круна годишње. После дужег међусобног саветовања је представништво донело и председник обнародовао следећу коначну одлуку: У колико је овом представништву врло добро познато, да су све животне намирнице јако поскупеле, да се из досадашње своте, у убогом дому смештене особе исхранити не могу , то, почев од 1. јуна 1920. године, па све док ова скупоћа траје, одређује се , да за сваку, у убогом дому смештену особу за исхрану 8 словом осам круна има да исплати.Уједно за, ради прегледа убогог дома и контролисања исхране се Сима Матић и Сава Лудајић опћински представници изашаљу. Ова одлука одобрења ради има муниципијском одбору Бачбодрошке жупаније, у правоваљаном изводу одпослати.'' Одобрено под бројем 17737/1667-920 Б 4440/920.

Молски представнички одбор под бројем 2001 утврдио и објавио конкурс за бријање мушкараца смештених у убогом дому за период од 1.04.1941-31.03.1942 године. Конкурс је успешно завршен јер су се пријавили следећи самостални берберски мајстори: Градл Еде, Мохоли Пал, Ваштаг Иштван и Бакајић Исидор. Вршење услуге додељено је Ваштаг Палу пошто је на лицитацији он дао најнижу цену (4,75) динара.

Трећи докуменат је један уговор који је закључен по овлашћењу општине Мол са домаром убогог дома.


" У Г О В О Р "


Који по овлашћењу опћине Мол закључује Вароши Д. Јанош упправни бележник и Сечењи Иштван опћински судија, односно супруга Цирок Рудолфа (супруга Цирок Рудолфа, Мац Пирошка) становник мола на данашњи дан према следећем:

 1. Молска опћина издаје за период од 1.априла 1942. године до 31. децембра 1942 године услугу исхране и негу лица смештених у убогом дому супрузи Цирок Рудолфа молском становнику.
 2. Супруга Цирок Рудолфа домар убогог дома има обавезу да три пута дневно у редовном времену за исхрану изда свакој особи ниже наведену количину хране.
 3. <ул>
 4. за доручак саваког јутра по особи 2 словима два дцл. млека
 5. за ручак сваки дан 2 две врсте хране а у недељом и четвртком сваком кориснику по 250 гр. меса давати, док средом и петком једна врста хране треба да буде насуво
 6. за вечеру сваки дан једну врсту топлог јела треба послужити
 7. без изузетка сваки дан сваком кориснику треба обезбедити од стрне јавне потрошње одобрену количину хлеба од 250 гр. а уколико јавна потрошња престане од дана престанка по 50 гр. хлеба треба послужити
 8. За време важења овог уговора о одржавању реда и чистоће убогог дома треба да води рачуна домар о свом трошку као и мањим поправкама и кречењу такође о свом трошку.Потребне веће поправке дужан је пријавити челницима општине и исте на трошку општине извршавати.
 9. О прању рубља и постељине корисника као и о осветљавању убогог дома лети до 9, а зими до 8 часова домар о свом трошку треба да води рачуна.
 10. Домар је дужан сваки дан у одређено време да се јави са дневним извештејем код општинског лекара и дужан је његове налоге у вези неге и здравсвене заштите у свему извршавати и треба да буде општинском лекару на услузи код обдукције лешева, код давања разних ињекција ,дезинфекција и других сличних послова.
 11. Домар је дужан да води евиденцију о станарима убогог дома.Ову евиденцију крајем сваког месеца са општинским лекаром потписивати и на основу евиденције ће се утврдити да месечно колико корисника колико дана добио исхрану, негу и утврђену накнаду на основу те евиденције ће се исплатити месечно уназад.
 12. За исхрану, негу, осветљење, односно за извршавање горе наведених послова по смештеним лицима у убогом дому домару сваког дана на име плате припада у новцу једна пенга а за време важења уговора за кување и за ложење домар ће добити 5 тј. пет хвати дрва.Месечна плата у новцу исплаћиваће се уназад. Осим горе наведених домару ће припасти и службени стан на коршћење.
 13. У циљу обезбеђења домар је дужан уплатити у општинску благајну 250 тј. двестопетдесет пенга.
 14. Уколико домар не би се придржавао било којих од набројаних обавеза представниси општине могу да му изрекну новчану казну за сваки пркршај у износу од 20 пенга, а уколико прекршај се понови више од три пута представници општине могу дати домару моментални отказ, без посебног упозорења и паћања накнаде штете, а моментални отказ повлачи са собом и губљење права на повраћај средства обезбеђења уговора.
 15. Трошкове таксе и таксене маркице у вези овог уговора сноси домар.
 16. Овај уговор без посебног позива престаје да важи 31.децембра 1942. године
 17. Уколико домар пре истека уговора своје место напусти губи право на повраћај средстава који је уплатио за обезбеђења уговора и тај износ има да се користи за помоћ сиромашнима.
 18. Овај оговор за домара ступа наснагу одмах након потписивања, а за општину након прибављања потрбних одобрења.
 19. Након читања и протумачења у присуству сведока уговор је потписан.
 20. Испред нас као сведока: По овлашћењу општине Мол:

  • Одор Андраш с.р. Вароши Јанош, с.р. –бележник
  • Вида Петер с.р. Сечењи Иштван, с.р.-опш.судија"
  • Народно ослободилачки одбор општине Мол дана 02.11.1944. године службено је наложио благајнику да за октобар месец домару убогог дома за исхрану исплати 1208 пенга.Налог су потписали председник Андрија Вулетић и секретар Славко Кекић. Признаницу о преузимању овог износа потписала је домар суприга Цзирок Рудолфа.
  • Од стране Народно ослободилачког одбора Мола извршен је попис имовине убогог дома и у извештају о том попису на дан 18.01. 1945 године стоји следеће: 21 кревет, 3 стола, 4 клупе, 1 сталажа, 1 метална пећка, 11 јастука, 17 ћебета у лошем стању, 17 чаршава, 20 сламарица, 1 када у лошем стању, 1 кофа за воду, 6 канти за воду, 1 канта за петролеј, 3 шоље разне величине, 1 бокал за воду, 1 пањ са ногаром са сечење дрва, 2 лавора, 2 ноше, 20 малих лабоша, 20 тањира, 2 лудачка кошуља, 1 корито, 1 маказа, 1 тестера, 1 шрафцигер, 1 јасла за одлагање корпи, један велики лабош, 1 вангла,1 рерна, 17 мушких кошуља, 13 женских кошуља, 18 мушких гаћа, 2 комплета за ситне хируршке интервенције, 2 дезинфикатора, 1 катанац, 2 мердевине, два поклопца за посуду, 16 посуда за пљување, и 1 посуда за одлагање доњег веша. Потписи су нечитки.
  • Године 1946 у Молу престаје да функционише убоги дом.Корисници су премештени у Кањижу. У један део просторија убогог дома усењени су станари а у другом делу просторија касније почео са радом задруга за плетење корпи који је радио до 1962 године.
  • Наоснову писаних докумената можемо констаовати да помоћ најугроженијем делу становништва у Молу има традицију. Поткрепљењу ради ове трвдње цитирамо део записника са ванредне седнице локалне самоуправе Мола одржане дана 25. Фебруара 1875 године:
   1. 14. тачка: ''Чита се обраћање месног пекара Полачек Јаноша, у којој наводи своје недаће, а да би могао даље да настави свој занат моли се за 100 форинте помоћи. Након читања и расправљања случаја одлучено је да Полачек Јаношу општинском пекару 30 форинти буде исплаћено, а са исплатом жадужује се општинска судија.''
   2. 15. тачка: ''Чита се обраћање удове Амбруш Јожефа , у које она износи своје стање нужде и тражи да отплата дугова њеног мужа у износу од 128 форинти за годину дана буде одложена. Молба услишена.Тражено одлагање за годину дана се одобрава стим да се удова обавезује за плаћање камата одмах.''
   3. 18. тачка: ''Председавајући судија износи усмену молбу удове Чомор Пала према којој она тражи помоћ за издржавање своје шесторо малодобне деце за време зиме.Молба је услишена.Удови Чомор Пала и њеној породици 10 форинти помоћи је изгласана из јавне благајне чијом исплатом задужује се општински судија.''